Home  -> People -> Postdocs
Postdocs

Gongrong Yang

Email: yanggongrong@math.pku.edu.cn

Liuqing Yang

Email: yangliuqing@math.pku.edu.cn

Zhongwei Yang

Email: zhongweimath@pku.edu.cn

Biswajit Das

2013/10 - 2017/03 in BICMR

Email: baban.chem@gmail.com

Hui Gao

2013/07 - 2016/06 in BICMR

Email: gaohui@math.pku.edu.cn

Gang Li

2013/07 - 2015/06 in BICMR

Email: ligang@math.pku.edu.cn

Chao Wang

2013/10 - 2015/09 in BICMR

Email: wangchao@math.pku.edu.cn

Research: Nonlinear partial differential equations

Shuxia Wang

2013/07 - 2015/06 in BICMR

Email: wangshuxia@pku.edu.cn

Jie Wu

2013/07 - 2015/06 in BICMR

Email: jackwu@amss.as.cn

Homepage: http://cam.tju.edu.cn/faculty/teacherDetail.php?id=29

Ze Xu

2013/07 - 2015/06 in BICMR

Email: Xuze@amss.ac.cn