Home  -> People -> Postdocs
Postdocs

He Mei

2020/10 - 2023/09 in BICMR

Email: meihe@bicmr.pku.edu.cn

Research: General Relativity

Xiaomei Yao

2020/10 - 2022/09 in BICMR

Email: yaoxiaomei@bicmr.pku.edu.cn

Research: Computation of Saddle Point Problems,Phase Field Crystal Model

Kangkang Deng

2020/09 - 2023/08 in BICMR

Email: dengkangkang@bicmr.pku.edu.cn

Research: Manifold Optimization

Yue Gao

2020/09 - 2022/08 in BICMR

Email: gaoyue@bicmr.pku.edu.cn

Research: Low Dimensional Topology

Zuohai Jiang

2020/09 - 2024/02 in BICMR

Email: jiangzuohai@bicmr.pku.edu.cn

Research: Differential Geometry

Yucheng Liu

2020/09 - 2023/08 in BICMR

Email: liuyucheng@bicmr.pku.edu.cn

Research: Algebraic geometry

Jun Wang

2020/09 - 2023/08 in BICMR

Email: wangjun@bicmr.pku.edu.cn

Research: Gromov-Witten theory and Mirror Symmetry

Homepage: https://junmathwang.github.io

Yan Xu

2020/09 - 2022/08 in BICMR

Email: xuyan@bicmr.pku.edu.cn

Research: Differential Geometry

Runlin Zhang

2020/09 - 2023/08 in BICMR

Email: zhangrunlin@bicmr.pku.edu.cn

Research: Homogeneous Dynamics

Homepage: https://runlinzhang.github.io

Chen Gao

2020/07 - 2022/06 in BICMR

Email: gaochen@amss.cn.cn

Research: Partial Differential Equations