Home  -> People -> Postdocs
Postdocs

Xuezhang Chen

Email: chenxuezhang@sina.com

Research: Geometric Analysis and Partial Differential Equations

Homepage: http://math.nju.edu.cn/users/78

Qi'an Guan

Email: guanqian@amss.ac.cn

Shuai Guo

Email: gs0202@gmail.com

Xueling Song

Email: sxling@math.pku.edu.cn

Yuancao Zhang

Email: zhangyuancao@pku.edu.cn

Guoliang Wang

Email: david.combin@gmail.com

Research: Combinatorics

Homepage: http://math.bit.edu.cn/szdw/azcpl/fjs/wgl/index.htm

Bin Zhou

2010/07 - 2012/06 in BICMR

Email: bzhou@pku.edu.cn

Research: differential geometry and PDE

Shijin Zhang

Email: shijinzhang@buaa.edu.cn

Research: Differential Geometry and Geometric Analysis

Homepage: http://smss.buaa.edu.cn/szdw/jxls/zsj_20130307102851948731/index.htm