Home  -> People -> Faculty
Faculty  In ALPHABETICAL ORDER

Qizheng Yin

Assistant Professor 

Email: yinqizheng@math.pku.edu.cn

Phone: (010)62744086 Office: 78306

Research: Algebraic geometry

Homepage: http://bicmr.pku.edu.cn/~qizheng