Home  -> People -> Postdocs
Postdocs

He Mei

Email: meihe@bicmr.pku.edu.cn
Phone: 44189 Office: Quan 35-2

Research: General Relativity

Xiaomei Yao

Email: yaoxiaomei@bicmr.pku.edu.cn
Phone: 44208 Office: Quan 15-1

Research: Computation of Saddle Point Problems,Phase Field Crystal Model

Kangkang Deng

Email: dengkangkang@bicmr.pku.edu.cn
Phone: 44206 Office: Quan 17-1

Research: Manifold Optimization

Yue Gao

Email: gaoyue@bicmr.pku.edu.cn
Office: Quan 8-2

Research: Low Dimensional Topology

Zuohai Jiang

Email: jiangzuohai@bicmr.pku.edu.cn
Phone: 44216 Office: Quan 6-2

Research: Differential Geometry

Yucheng Liu

Email: liuyucheng@bicmr.pku.edu.cn
Phone: 44194 Office: Quan 30-1

Research: Algebraic Geometry, Derived Category

Jun Wang

Email: wangjun@bicmr.pku.edu.cn
Phone: 44196 Office: Quan 27-2

Research: Gromov-Witten theory and Mirror Symmetry

Homepage: https://junmathwang.github.io

Yan Xu

Email: xuyan@bicmr.pku.edu.cn
Phone: 44190 Office: Quan 34-1

Research: Differential Geometry

Runlin Zhang

Email: zhangrunlin@bicmr.pku.edu.cn
Phone: 44193 Office: Quan 31-2

Research: Homogeneous Dynamics

Homepage: https://runlinzhang.github.io

Chen Gao

Email: gaochen@amss.cn.cn
Phone: 44205 Office: Quan 18-1

Research: Partial Differential Equations