Home  -> People -> Faculty
Faculty  In ALPHABETICAL ORDER

Zhiyu Tian

Associate Professor 

Email: zhiyutian@bicmr.pku.edu.cn

Phone: (010)62744093 Office: 77103

Research: Algebraic geometry

Homepage: http://bicmr.pku.edu.cn/~tianzhiyu