Home  People  Postdocs
Postdocs

Gang Li

Email: ligang@math.pku.edu.cn

Chao Wang

Email: wangchao@amss.ac.cn

Research: Nonlinear partial differential equations

Jie Wu

Email: jackwu@amss.as.cn

Homepage: http://cam.tju.edu.cn/faculty/teacherDetail.php?id=29

Shuxia Wang

Email: wangshuxia@pku.edu.cn

Qianqian Xu

Email: xuqianqian@iie.ac.cn

Research: Machine Learning and Data Mining

Ze Xu

Email: Xuze@amss.ac.cn

Xiaopeng Chen

Email: chen_xp@math.pku.edu.cn

Research: Stochastic Dynamical Systems

Homepage: http://math.stu.edu.cn/

Affiliation: Shantou University

Huabin Ge

Email: ghuabin@pku.edu.cn

Baolin He

Email: hebaolin@gmail.com

Zhi Hu

Email: huzhi@math.pku.edu.cn