Group

Ph.D students

 • Jiayuan Wu (2019.9 –, joint student with Prof. Pingwen Zhang)

 • Debin Liu (2019.9 –)

 • Zhenyuan Zhu (2019.9 –)

 • Yiyang Liu (2018.9 –)

 • Haoming Liu (2017.9 –)

 • Minghan Yang (2017.9 –)

 • Haoyang Liu (2016.9 –)

 • Mingming Zhao (2016.9 –, joint student with Prof. Weinan E)

 • Yongfeng Li (2016.9 –)

 • Jiang Hu (2015.9 –)

 • Jianchao Huang (2012.9 – 2017.7, SJTU, joint student with Prof. Jinyan Fan)

Master's students

 • Zeyu jin (2018.9 –)

 • Pufan Liu (2018.9 –)

 • Jinxin Wang (2017.9 –)

 • Tianhao Lai (2017.9 –)

 • Qichao Wang (2015.9 – 2018.7, Didi Labs)

 • Lu Liu (2015.9 – 2018.7)

 • Ruiyang Deng (2011-2013, SJTU)

 • Gonghuan Zhong (2010-2012, SJTU)

 • Haian Song (2010-2012, SJTU)

Postdoc

 • Andre Milzarek (2017.4 – 2019.4, Ph.D from Technische Universität München, assistant professor at Chinese University of Hongkong, Shenzhen)

Visitors

 • Xiantao Xiao (2015.9-2016.2, Dalian University of Technology)

Undergraduate students (first position after graduation)

 • Haixiang Zhang (2017-2019, Ph.D student at University of California, Berkeley)

 • Ziang Chen (2017-2019, Ph.D student at Harvard University)

 • Tonghua Tian (2017-2019, Ph.D student at Cornell University)

 • Yu Xie (2017-2018, Ph.D student at Harvard University)

 • Tiancheng Qin (2017-2018, Ph.D student at University of Illinois Urbana-Champaign)

 • Honglin Yuan (2015-2017, Ph.D student at Stanford University)

 • Xiaoyi Gu (2015-2017, Ph.D student at Georgia Institute of Technology)

 • Jiashuo Jiang (2015-2017, Ph.D student at New York University)

 • Luze Xu (2015-2017, Ph.D student at University of Michigan)

 • Dawei Li (2015-2017, Ph.D student at University of Illinois Urbana-Champaign)

 • Shengchao Lin (2015-2017, Ph.D student at Rice University)

 • Hui Jin (2015-2017, Ph.D student at University of California, Los Angeles)

 • Yaqi Duan (2015-2017, Ph.D student at Princeton University)

 • Chao Ma (2015-2016, Ph.D student at Princeton University)

 • Yu Yang (2015-2016, Ph.D student at Georgia Institute of Technology)

 • Anran Hu (2015-2016, Ph.D student at University of California, Berkeley)

 • Pengyu Qian (2014-2015, Ph.D student at Columbia University)

 • Junzi Zhang (2014-2015, Ph.D student at Stanford University)

 • Junyu Zhang (2014-2015, Ph.D student at University of Minnesota)