Home  People  Postdocs
Postdocs

Lifan Guan

Email: guanlifan@gmail.com

Research: Homogeneous dynamics and number theory

Zhan Li

Email: lizhan@bicmr.pku.edu.cn

Research: Algebraic geometry

Zhiyu Lu

Email: luzhiyu@bicmr.pku.edu.cn

Research: Number Theory, Representation Theory

Jiawei Liu

Email: liujw24@mail.ustc.edu.cn

Research: Geometry Analysis and Partial Differential Equation

Gaoyan Ou

Email: ougaoyan@126.com

Research: Sentiment Analysis and Opinion Mining

Feng Qu

Email: fquest@163.com

Research: Algebraic geometry

Hemanth Saratchandran

Email: hemanth.saratchandran@gmail.com

Research: Geometry Topology

Peng Sun

Email: sunpeng@bicmr.pku.edu.cn

Research: Algebraic geometry

Jianwei Yang

Email: geewey_young@163.com

Research: Analysis and Partial Differential Equations

Hai‘an He

Email: haianhe@math.pku.edu.cn